Single speed hamarøy

single speed hamarøy

stavanger gay dating møte single i selvik

Uavhengig representant og talsperson for innbyggerforslaget Leserbrev Dette single speed hamarøy et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Dette er et tilbakeblikk på hendelser, utviklingstrekk, konsekvenser og status for den nye kommunen.

Folkeavstemning i Hamarøy Hamarøy kommune gjennomførte i folkeavstemning ift eventuell single speed hamarøy. Et klart resultat var primært å bestå som egen kommune. Alternativt som del av en større Nord-Salten kommune i en setting med en ny kommunemodell der også avstandsulemper måtte ivaretas. Innbyggerinitiativ Tysfjord Vest Kommunestyret i Tysfjord vedtok i januar at de ønsket sammenslåing med Narvik og Ballangen kommune.

Fra Tysfjord Vest ble det tatt initiativ til et innbyggerforslag om sammenslåing med Hamarøy kommune. Dette var en legitim politisk tilnærming iht Kommune- og Inndelingslov.

Det formodes at innbyggerforslaget ble støttet med konsultasjonsregimet single menn i vik samiske interesser, i alle deler av statsapparatet.

Paradokset mellom innbyggerforslag sammenslåing og senere innbyggerforslag deling av Hamarøy, også en høyst legitim handling, gav diametralt motsatte lokalpolitiske handlinger og reaksjoner fra deler av befolkningen?

Innholdsrik hytte

Telemarksforsknings anbefalinger ift mulig sammenslåing Tydelige vurderinger og anbefalinger påpekte at strukturelle endringer ift helse, omsorg og oppvekst måtte gjennomføres, for spesielt, å oppnå realistiske strukturer, single speed hamarøy og dermed akseptabel økonomi.

Dette også sett i sammenheng med at Hamarøy og Tysfjord begge var Robek-kommuner. Ingen tiltak eller planer i ny kommune tilsier at anbefalingene er tatt til etterretning, tvert imot. Fylkesmannens anbefaling Daværende Fylkesmann anbefalte til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet KMD sammenslåing av Tysfjord Vest og Hamarøy, til tross for at Hamarøy kommune primært ønsket å fortsette som egen kommune. Forslaget inkluderte anbefalinger om grensesetting. Departementets senere fastsetting av endelig grense skapte større utfordringer spesielt ift Narvik kommune, noe som også forsinket politiske prosesser og løsninger.

For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag.

Forutsetninger for evt. Intensjonsavtalen Tysfjord og Hamarøy formannskap og kommunestyrer utledet en Intensjonsavtale for eventuell sammenslåing.

  • Ulstein single klubb
  • Hamarøy  single klubb
  • Hytte - Hamarøy | Systemhus
  • Ved søknad om flere tiltak, må hvert enkelt tiltak sendes som egen søknad i egen forsendelse.

Denne avtalen gav rammer og retningslinjer for arbeidet i fellesnemnda. Intensjonsavtalen slo blant annet fast at kommunesenteret i Hamarøy også skulle være det fremtidige kommunesenteret i Hamarøy Mye indikerer at det underliggende jobbes for to kommunesentra, noe som også berører flere sektorer og utviklingen av disse.

Prop 96s — endringer i kommunestrukturen Hensikten og målsettingen bak proposisjonen var gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, bærekraftige og økonomiske solide kommuner, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling og styrket lokaldemokrati.

Etter tre års virke i den sammenslåtte kommunen er det få, om noen av målsettingene som tilnærmelsesvis er oppfylt. Delingsoppgjøret er konkludert, økonomien hangler større inntekter men også større underskuddRobek-status til minimum og bærekraftig utvikling mangler på flere vesentlige samfunnsområder.

Helhetlig samfunnsutvikling spriker, tilbakesteg i flere sektorer. Styrket lokaldemokrati ikke tilstede, lokaliseringsdebatter, benkeforslag florerer, dysfunksjonell lokalpolitikk i utakt, etterhvert mange uavhengige kommunestyrepolitikere som resultat av intern politisk uenighet i partier.

Departementets nedsatte Ekspertutvalg, utledet single speed hamarøy for nye kommuner over tema tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og kommunens single speed hamarøy arena. Kriteriene ble definert med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, effektiv tjenesteproduksjon og økonomiske soliditet. Positiv utvikling for lokalsamfunn og kommune, høy politisk deltagelse og lokalpolitisk styring ble også fremhevet.

Vågan singel som følger utviklingen ift kommunestyret kan bekrefte at hensikt og kriterier blir oppfylt. Hamarøy har fått den mest tenkelige dårlige start og som bør være et tankekors for KDD.

Fellesnemnda forberede og utvikle planer for ny kommune Arbeidet i fellesnemnda ble i stort gjennomført i god tone og med felles fokus. Imidlertid, tidlig i prosessen kom det frem at single speed hamarøy økonomiske rammene for ny kommune ville medføre utfordringer. Parallelt med forberedelser på bred front ble det formulert et Utviklingnotat som beskrev utfordringer og behov.

Dette ble fremsendt sommeren og burde fått statsapparatet til å reagere. Tidlige førde speed dating ift relasjoner og politikk kunne medført en annen og mer positiv utvikling!

Som del av fellesnemndas mandat ble det igangsatt delprosjekt Fornying og utvikling av lokaldemokratiet, ledet av undertegnede. I tillegg ble det gjennomført samlinger, høringer, deltagelse på seminarer og utveksling av informasjon om mulige veivalg mellom kommuner. KS ledet og modererte dette arbeidet. Avslutningsvis ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse med formål å få innspill fra innbyggere og politikere.

Resultatene ble avlevert til utpekt sentralt fagmiljø. Ingen anbefalinger fra prosjektet har medført positive politiske utviklingstrekk i Hamarøy og sannsynlig er dokument- samlingen ikke realitetsbehandlet? Dette ble gjort uavhengig av de prosesser som sameloven har fastsatt for dette saksområdet. Normalt er det en lang og omfattende prosess som skal ligge til grunn, og initiert av kommunen selv.

Beslutningen om Hamarøy som Lulesamisk øystre slidre datingsider ble avgjort uten lokal innbyggermedvirkning!

Kommunevalget I ettertid av forberedelser og gjennomføring av valget kommer det klart frem at det spesielt i det samiske miljøet i Tysfjord Vest bekreftet av flere myndighetspersoner og offentlig i flere sammenhengerhar utviklet strukturer og holdninger som mobiliserer, ivaretar og fremmer listekandidater ved valg.

I ettertid er det forsøkt via matematiske og andre begrunnelser, å bortforklare single speed hamarøy som gav dette resultatet. Valgdirektoratets kommentar, ikke ulovlig men svært uheldig.

Således, valgets uheldige omstendigheter er årsaken til at Hamarøy kommune sliter med kommunikasjon, steile fronter og mistro mellom kommune- delene og spesielt mellom tidligere Tysfjord Vest og Hamarøy. Den kaotiske politiske situasjonen lider tilsvarende. Dette er det få om ingen som har gjort reelle forsøk på å løse opp. Samtidig som valgresultatet utfordres av blant annet innbyggerforslaget har mange innbyggere og politikere fra Tysfjord Vest etablert en bred front mot slik tilnærming.

Noen opplever pågående og aggressiv hets og betegnelsen som samehater og rasist både i sosiale medier men også i politiske fora preger single speed hamarøy i Hamarøy, også min! Observasjonen er at samisk bruk av «rasismekortet» virker mot sin hensikt hos det brede lag av innbyggerne i Hamarøy!

Hytter og fritidsboliger Hytte Hamarøy - liten moderne hytte på pilarer Hytte Hamarøy Hamarøy er en innholdsrik liten hytte med en spennende takform og god takhøyde. Hytta bygges på pilarer og er enkel å plassere på skrå så vel som flate tomter. Kombinasjonen med farge i ubehandlet natur sammen med takformen som følger rytmen i landskapet, gjør at hytta passer inn i mange forskjellige landskap. Innholdsrik hytte Hovedinngangen til hytta er plassert på den ene langsiden.

Vedlagt invitasjonen var en statusbeskrivelse av nye Hamarøy gjort av KDD: «to Robek kommuner var omfattet av prosessen, delvis sammenslåing og delvis deling. Klarer ikke å levere. Er usikker på jussen. Inndelingsloven eller nye kommunelov». En kort og enkel beskrivelse men i prinsippet sammenfallende med mine betraktninger her.

Budskapet fra KDD - Single speed hamarøy som ønsker deling, kan fremme forslag for kommunestyret gjennom et innbyggerforslag, jf. Det presiseres også at iht Inndelingsloven bør innbyggerne høres og at en lokal rådgivende folkeavstemning kan avholdes.

andøy single halsa single damer

I et intervju i avisa Nordland Videre at kommunestyret sannsynligvis ikke kommer til å ta eget initiativ for en slik vurdering? Jeg ble etterhvert invitert inn i «bevegelsen» som hadde startet forberedende dialog om deling.

Motkreftene mot deling brukte begjærlig grenseformuleringene i innbyggerforslaget uten å fokusere på avmakten som ble søkt formidlet. Dette skapte spesielt en forsterkende samisk opinion.

lillesand pris på singel nesna single menn

At jeg i denne prosessen ble pekt single speed hamarøy som frontfigur for innbyggerforslaget ble også misbrukt i sosiale media og ikke minst lokalpolitisk. Jeg fikk tidlig informasjon om at Venstrelaget, som jeg var medlem av, ville stille mistillit til meg.

Stillinger vi har hentet fra andre nettsider

I ettertid, gjennom anti politiske prosesser, blir det gjennomført nyvalg av kontrollutvalget, der jeg fjernes. En prosess som startet i Sosialliberale Venstre, av samisk representant og som samlet 9 av kommunestyremedlemmene fra Tysfjord Vest i opprop om nyvalg av kontrollutvalget — en nedrig handling og som ikke er det grunnleggende verdigrunnlaget i Venstre verdig.

Heller ikke anvendelig ift Kommuneloven og som sammen med kommunestyrevedtaket burde vært lovlighetskontrollert av statsforvalter — det er ikke for sent! Innbyggerinitiativet gav underskrifter.

lebesby enslig tomter single menn

I tillegg mange uttalte sympatisører men som av forskjellige årsaker ikke ønsket sitt navn offentliggjort på lister — i ettertid svært forståelig når en observerer reaksjoner og motkreftenes brede front mot innbyggerforslaget og enkeltpersoner.

Behandlingen av innbyggerforslaget i kommunestyret Mao — kommunestyret med politisk overvekt fra Tysfjord Vest opprettholder de dysfunksjonelle strukturer i Hamarøy kommune til tross for underskrifter om behov for endringer.

I ettertid og gjennom denne fremstilling er det underlig at hverken kommune, statsforvalter eller departement alle adressater av innbyggerforslaget ikke har tatt kontakt med single speed hamarøy for forslaget? Gjennom dialog på alle politiske nivå kunne det vært avklaringer ift samhandling og samarbeid — i stedet er frontene sementert, hvorfor?

Svar på henvendelse om innbyggerforslag om deling av Hamarøy kommune Svaret er datert I oversendelse av innbyggerforslaget ba vi KDD iverksette en folkeavstemning om tema deling, dersom kommunestyret konkluderte med et negativt vedtak, og slik at den representative folkemeningen i Hamarøy reelt single speed hamarøy hørt som Inndelingsloven åpner for.

KDD presiserer: «Departementet kan på eget initiativ utrede spørsmål om deling, sammenslåing og grensejustering, jf. For at departementet skal igangsette en utredning på eget initiativ må det foreligge konkrete og svært tungtveiende grunner for dette. KDD kan ikke se at det er tilfellet i denne aktuelle saken og tar dermed ikke initiativ til å utrede spørsmålet om mulig deling».

Det fremkommer her tydelig at KDD ikke har oppfattet utfordringer og fastlåst politikk. Paradoksene Mange berørte forhold, hattfjelldal single speed paradokser, knyttet til sammenslåingen av Tysfjord Vest og Hamarøy kommune må påpekes. Hvilke reelle avgjørelser har innbyggerne i Hamarøy hatt tilgang til ift å skape sin egen fremtid — nedenforstående opplisting bekrefter - ingenting?

Avslutning Departementets svar på innbyggerforslaget er ikke forenlig, sett opp mot de vesentlige faktorer ift sammenslåing som innbyggerne i Hamarøy ikke har fått innflytelse på!

Det foreligger konkrete og svært tungtveiende grunner for å single speed hamarøy nærmere på politiske vedtak i statsapparatet og dette uten innbygger involvering.

Debatt, Hamarøy kommune | Refleksjoner over en kommunesammenslåing

Dette bør utløse behov for et KDD initiativ til å utrede spørsmålet om mulig deling, alternativt en styrt inngripen av KDD for å løse opp en fastlåst politisk hverdag. Det synes som om Hamarøy primært har blitt brukt single speed hamarøy plattform for særlig å fremme samiske interesser, i mindre grad for å utvikle single speed hamarøy nye kommunen basert åpne lokaldemokratiske prosesser til gangs for alle innbyggerne.

Det hele startet med innbyggerinitiativet fra Tysfjord Vest som pekte på en felles fremtid med Hamarøy. Med dette som målsetting var og er forundringen stor da vi erfarte at det politiske miljøet i Tysfjord Vest single speed hamarøy evnet å legge av seg et årelangt politisk tankesett og praksis utviklet i tidligere Tysfjord?

Dette er situasjonen for Hamarøy ! Henstilling Det er ikke for sent til å balansere politikk og tiltak!

Hamarøy frivilligsentral

Begynn straks slik at innbyggere og velgere kan se fremover med tro på et godt indre liv i kommunen, aktivitetene må modereres av tredjepart, gjerne fra KDD selv! Partier bør nominere kandidater ut fra en nøkkel som kan gi balanse mellom kommunedelene og, vi trenger ikke flere mobiliserings valg.

Her kan både statsforvalter og departement gi føringer og motivasjon. Alternativt — en mot mobilisering gjennom en felles liste fra tidligere Hamarøy er ikke ønsket, men kan fort bli en realitet! Les mer om: artikkelemnene.

Du kan være interessert