Enslig i kvitsøy

1000 flyktninger i 2024

Innhold Fosterhjem De fleste fosterhjem er kommunale fosterhjem.

enslig i kvitsøy

Det vil si at dere som fosterforeldre har en avtale med, og mottar godtgjøring og oppfølging fra, den kommunen som har omsorgen for barnet. Vurdering om familien er egnet som fosterhjem inngår som del av opplæringen.

enslig i kvitsøy

Barn som trenger fosterhjem er oftest i skolealder. Det kan være mange grunner til at barn og ungdom ikke kan fortsette å bo med sine egne foreldre og opplevelsene kan ha ført med seg ulik grad av belastninger.

enslig i kvitsøy

Noen barn trenger derfor ekstra støttetiltak for at fosterhjemsplasseringen skal bli vellykket. Støttetiltakene kan både være i form av hel- eller delvis frikjøp fra eget arbeid en periode eller innsatser rettet direkte mot barnet, som for eksempel støttekontakt.

enslig i kvitsøy

Barna skal ha kontakt med egne foreldre og søsken, dersom det ikke er særlige grunner for noe annet. En viktig del av fosterhjemsoppholdet er derfor å legge til rette for at dette kan enslig i kvitsøy.

I tillegg finnes det slekt og nettverksfosterhjem samt fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger. For mer informasjon om hvem som kan bli fosterforeldre og hvordan en går fram se nettsidene enslig i kvitsøy Bufdir:.

enslig i kvitsøy

Du kan være interessert