Bø enslig

Det første selskapet ga mersmak. Nå samler de rundt 80 enslige, og har laget egen stiftelse

bø enslig

Universitetet i Stavanger Enslige mindreårige asylsøkere er mindreårige flyktninger som kommer alene til Norge for å søke asyl. I var det 89 asylsøkere i Norge som opplyste at de var enslig bø enslig. Av disse var 38 fra Syria og 29 fra Afghanistan.

bø enslig

Barnets beste skal tillegges stor vekt i avgjørelser som berører barnet, ifølge barnekonvensjonen art. Enslige mindreårige asylsøkere som har ankommet Norge uten nære omsorgspersoner i riket, vil kun bli returnert til hjemlandet dersom de har nære omsorgspersoner der.

bø enslig

Etter en praksisendring sommeren vil det som hovedregel kun være foreldrene som kan være nære omsorgspersoner. Kun unntaksvis kan andre personer anerkjennes som omsorgsperson for vedkommende.

bø enslig

Statsforvalteren skal oppnevne en representant bø enslig skal ivareta de rettslige interessene til den enslige mindreårige asylsøkeren. Representanten skal blant annet være tilstede og bistå den mindreårige i samtaler vedrørende asylsaken, hjelpe vedkommende i oppsporing av foreldre eller andre omsorgspersoner og ha kontakt med vedkommendes advokat.

bø enslig

Oppdraget opphører som hovedregel når den mindreårige fyller 18 år eller innvilges midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Tilhørende emnesider.

Du kan være interessert