Skånland dating steder

- Som forventet
Hvem passer denne siden for? Vi mener at like interesser kan bringe folk sammen til mye morro. Møt nye og likesinnende personer her, mens på Facebook har du oversikt over eksisterende bekjentskaper. Dette er ikke en date-tjeneste. Dette er en side hvor du kan møte nye personer med like interesser.

Master theses [] Abstract The aim for this master thesis was to construct a relative sea-level curve for the area of Skånland municipality, northern Norway. The relative sea-level curve is based on the results from bio- single fjellfoten litostratigraphic investigations of two basins, Store Trøsevatnet 73,5 m a.

BAD BUMBLE DATE STORYTIME! - Another Worst Date I've Ever Been On

A simple type of phytoplankton analysis has been preformed on sediment cores from both basins, which is based on the fact that the composition of microscopic phytoplankton green algae and dinoflagellate cysts in the sediment reflects changes in the depositional environment marine or fresh water. By using this method it was determined that Store Trøsevatnet did not qualify as skånland dating steder isolation basin, which indicates that the marine limit for the area must be located below 73,5 m a.

skånland dating steder

For Svartvatnet, the results from the phytoplankton analysis were combined with the results from loss on ignition and X-ray fluorescence XRF scanning to determine the isolation contact. In total, six samples for radiocarbon dating were collected from Svartvatnet, and the isolation contact was dated to ± calender years before present cal.

One radiocarbon date was also preformed on basal sediments from Store Trøsevatnet, which gave an age of ± cal.

skånland dating steder

To avoid problems related to the hard-water effect, terrestrial plant macrofossils were preferred for dating. However, two of the samples from Svartvatnet were preformed on marine material, which included a single shell of Macoma calcarea and unidentified shell fragments, respectively.

skånland dating steder

Based on the results from the phytoplankton analysis, radiocarbon dating, and XRF-data, the brackish transitional phase in Svartvatnet seems to have been relatively short 2 cmand represent a time period of about years.

The regression rate skånland dating steder then have increased somewhat towards around cal. Formålet med dette arbeidet var å konstruere en strandforskyvningskurve for Skånlandområdet i Troms basert på lito- og biostratigrafiske analyser av to mulige isolasjonsbassenger, i tillegg til resultater fra tidligere arbeid i området.

Bassengene som er undersøkt i dette arbeidet er Svartvatnet 38,9 m o. Kjerner fra begge bassengene gjennomgikk en enkel form for fytoplanktonanalyse, som baserer seg på at sammensetningen av mikroskopiske fytoplankton grønnalger og dinoflagellatcyster i sedimentet reflekterer endringer i avsetningsmiljøet marint eller ferskvann.

skånland dating steder

Ved bruk av denne metoden kom det frem at Store Trøsevatnet etter all sannsynlighet ikke er et isolasjonsbasseng, noe indikerer at den marine grensen for området ligger lavere enn 73,5 m o. For Svartvatnet ble fytoplanktonanalysen kombinert med resultater fra glødetapsanalyse, røntgenfluorescens XRF for å fastslå hvor i kjernen isolasjonskontakten lå.

skånland dating steder

Totalt ble det tatt ut skånland dating steder dateringer fra Svartvatnet for å kunne bestemme når isolasjonen av bassenget fant sted, og resultatet viste at bassenget ble isolert ± kalender single klubb i sandnes før nåtid kal. Det ble også tatt ut en datering fra Store Trøsevatnet, der resultatet viste ± kal.

Singel i namsos. Singel I Namsos - If you are looking for someone you can have fun with then our service is the best place for you Singel i namsos. Chand Torsvik.

For å unngå problemer med hardvannseffekten ble det tatt ut terrestriske makrofossiler der dette var mulig, men ved to av prøvene fra Svartvatnet måtte det plukkes ut skjell Macoma calcarea og skjellfragmenter til dateringen. På bakgrunn av fytoplanktonanalysen, dateringer, og XRF-analysen er det indikert en relativt kort brakkvannsfase på 2 cm tilsvarende ca. Deretter kan regresjonsraten ha økt noe fram mot ca.

For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster.

Du kan være interessert