Single midt-telemark, Date kvinner i Midt-Telemark

Strømstøtte for bedrifter i Midt-Telemark kommune

Full text not available Sammendrag 1.

single midt-telemark dating site i randaberg

Kommunene i Norge forvalter store verdier og gjennomfører mange viktige samfunnsoppgaver, og kommunesammenslåinger er derfor et aktuelt område og forske på. Formålet med sammenslåingene er mer robuste kommuner som kan tilby bedre tjenester og utvikle næringsliv og lokalsamfunn. Sammenslåing av Bø og Sauherad kommune ble gjennomført 1. Den nye kommunen har en ny strategi, og et nytt felles verdigrunnlag.

De siste 20 årene har økonomistyringslitteraturen hatt økende fokus på koblingen mellom strategi og økonomistyring.

Rødt Midt-Telemark

I denne oppgaven har jeg derfor studert anvendelse av styringssystemer i kommunen, single midt-telemark lys av strategisk endring. Jeg benytter Simons sitt rammeverk, Levers Of Control. Konkret lyder forskningsspørsmålet: Hvordan brukes styringssystemene for å jobbe mot organisasjonens strategi i Midt-Telemark kommune? For å belyse forskningsspørsmålet har jeg gjennomført en kvalitativ beskrivende casestudie, med tilhørende kvalitative dybdeintervjuer og dokumentstudier.

Funnene indikerer at kommunen bruker styringssystemene som en pakke. Single midt-telemark strategi gjenspeiles i både trossystemet og grensesystemet, samt de interaktive og diagnostiske systemene. Videre observerer jeg at kommunen legger vekt på diagnostiske styringssystemer og budsjettkontroll.

Samspill mellom styringssystemer i Midt-Telemark kommune

Noe som, med utgangspunkt i tidligere forskning, er forenelig med min definisjon av kommunen som en defender organisasjon. Trossystemet er gjennomarbeidet og det benyttes interaktivt av lederne jeg intervjuer, og fungerer som en motvekt til et velutviklet diagnostisk system. Dette er et av flere praktiske eksempler undersøkelsen presenterer, på det Simons omtaler som yin og yang, ved bruk av styringsverktøy.

single midt-telemark singel treff grane

Det ser med andre ord ut til at lederne bruker single midt-telemark sammen for å forsøke å oppnå en balanse. January 1.

Single midt-telemark municipalities in Norway are accountable for great values and are responsible for community-critical services. Due to that, Municipal mergers is an interesting matter.

Postnummer per fylke

The purpose of the merges is to achieve stronger municipalities, single midt-telemark can offer better single midt-telemark and develop better businesses. The merge between Bø and Sauherad was established January 1. The new municipality developed a new strategy, and a new core values. For the last two decades financial management literature has had a growing focus on the connection between strategy and financial management.

That is why I have chosen to study single speed skjeberg use of management systems single midt-telemark a municipality, from a strategic point of view.

Fjell- og vandreturer i Bø i Midt-Telemark, Nome og Sauherad - Visit Bø

To better my understanding in the field I am using Simons framework, Levers of Control. My research question is: How are management systems used in Midt-Telemark municipality to work towards the organizations strategy? To answer my research question, I have single midt-telemark a qualitative descriptive case study, with qualitative in-depth interviews and document studies.

My findings imply that the municipality use the management systems as a single midt-telemark of a package.

single midt-telemark bryne enslig

The municipality strategy is reflected in the belief system, boundary system and the diagnostic and interactive systems.

Furthermore, I observe that the municipality emphasizes the use of diagnostic systems and budgetary control, which is compatible to my definition of the municipality as a defender organization. The belief system single midt-telemark well developed, and it is used interactive by the leaders I interview.

This is one of several practical examples of what Simons describes as yin and yang in financial management. In other words, it looks like the leaders in Midt-Telemark municipality are using the management systems together, and by doing so, they single midt-telemark trying to achieve a balance.

Du kan være interessert