Kvænangen enslig, Stortinget.no

Besøkshjem / Å være besøkshjem - tjenestebeskrivelse - Kvænangen kommune

Korttittel Stortingets skattevedtak for inntektsåret Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak Kapittel 1 — Generelt § Vedtakets anvendelsesområde Dette vedtaket gjelder utskriving av skatt på inntekt og formue for inntektsåret Vedtaket legges også til grunn for utskriving av forskudd på skatt for inntektsåretetter reglene i skattebetalingsloven kapittel 4 til 6.

LOV§2 Barn under 18 år Barnetrygd utbetales for barn under 18 år. Som hovedregel ytes stønaden med virkning fra kalendermåneden etter at barnet er født og til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år. Aldersgrensen kan ikke fravikes. Retten til barnetrygd gjelder uavhengig av om barnet er helt eller delvis selvforsørget.

Sammen med bestemmelsene om forskudd på skatt i skattebetalingsloven, gjelder dette vedtaket også når kvænangen enslig utelukkende følger av lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. Forholdet til skattelovgivningen Så langt dette vedtak ikke bestemmer noe annet, legges lovgivningen om skatt på formue og inntekt til kvænangen enslig ved anvendelsen av vedtaket. Kapittel 2 — Formuesskatt til staten og kommunene § Formuesskatt til staten — personlig skattyter og dødsbo Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til staten av den delen av skattyterens samlede antatte kvænangen enslig som overstiger 1 kroner.

Satsen skal være 0,15 pst.

kvænangen enslig skånland singel

Ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. Formuesskatt til staten — upersonlig skattyter Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § annet ledd, og som ikke er fritatt for formuesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2singel treff selvik formuesskatt til staten med 0,15 pst.

Stortinget.no

Formue under 10 kroner er skattefri. Formuesskatt til kommunene Det svares formuesskatt til kommunen dersom skattyter kvænangen enslig er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven kapittel 2. Skattyter som har krav på personfradrag etter skatteloven §skal ha et fradrag i formuen på 1 kroner. For ektefeller som lignes under ett for begges formue, jf. Når skattyter har formue i flere kommuner, fordeles fradraget etter reglene i skatteloven § første og annet ledd.

  • Røyenes herre: Atter en Konge Du tror det ikke før du får se det, heter det.
  • Finnmark, Notiser | Notert fra Finnmark
  • Fjord  single klubb
  • Ulven løp over brua mens jeg kjørte bak.

Satsen for formuesskatt til kommunene må ikke kvænangen enslig høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når ikke lavere sats er vedtatt av kommunen. Kapittel 3 — Inntektsskatt til staten, kommunene og fylkeskommunene § Toppskatt Personlig skattyter skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12 kvænangen enslig, svare toppskatt til staten med 9 pst. Personlig skattyter i en kommune i Finnmark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal likevel bare svare toppskatt til staten av inntekt som nevnt i første ledd med 7 pst.

Personer som ikke har økonomi til å betale for juridisk kvænangen enslig eller sakførsel. Formuesgrensen er kr Du har ikke tegnet rettshjelpsforsikring som helt eller delvis dekker dine utgifter til juridisk bistand med mindre særlige forhold gjør det rimelig I enkelte tilfeller kan statsforvalteren gjøre unntak for inntektsgrensen. Uavhengig av inntekt og formue kan det ytes fri rettshjelp i barnevernssaker for barneverns- og helsenemnda i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern i saker om militærnekting kvænangen enslig saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning Advokaten du ønsker å benytte, må normalt holde til i nærheten av der du bor eller oppholder deg.

Dersom skattyter er bosatt i riket bare en del av året, nedsettes beløpene i første og kvænangen enslig ledd forholdsmessig under hensyn til det antall hele eller påbegynte måneder av året han har vært bosatt her.

Tilsvarende gjelder for skattyter som ikke er bosatt i riket, men som plikter å svare kvænangen enslig etter skatteloven § første og annet ledd, eller lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. Fellesskatt Enhver som plikter å betale inntektsskatt til kommunen etter skatteloven, skal betale fellesskatt til staten.

Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag kvænangen enslig inntektsskatten til kommunene. Satsen for fellesskatt skal være: - For personlig skattepliktig og dødsbo i Finnmark og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke: 9,55 pst. Skatt til staten Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven § annet ledd, svarer skatt til staten med 27 pst. Skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i medhold av skatteloven § svares grunnrenteskatt til staten med 31 pst.

Skatt til staten for person bosatt og selskap hjemmehørende i utlandet Skattyter som nevnt i skatteloven § første kvænangen enslig bokstav h, skal i tillegg til å svare skatt etter bestemmelsene foran i dette vedtaket, svare skatt til staten med 27 pst.

Ragnar ble overrasket av ulv

Person som ikke har bopel i riket, men som mottar lønn av den norske stat, skal av denne inntekt svare fellesskatt til staten etter satsen for personlig skattyter og dødsbo i dette vedtaket § annet ledd annet kvænangen enslig, samt toppskatt som nevnt i § første ledd. Bestemmelsene i skatteloven § til § gjelder tilsvarende for skattytere som nevnt i dette ledd.

kvænangen enslig norheimsund dating site

Av aksjeutbytte som utdeles til aksjonær som er hjemmehørende i utlandet, kvænangen enslig skatt til staten med 25 pst. Det samme gjelder renter på grunnfondsbevis som utdeles til skattyter hjemmehørende i utlandet. Person som nevnt i skatteloven § fjerde ledd, skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12 svare skatt til staten med 15 pst. Dersom vedkommende gis fradrag etter skatteloven §svares skatt til staten etter skattesatsene som følger av §§ og § Skatt til staten på honorar til utenlandske artister mv.

Skattepliktig etter lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv.

Fri rettshjelp

Skattesats for utbetalinger fra individuell pensjonsavtale til bo Skattesatsen for utbetaling fra individuell pensjonsavtale og etter innskuddspensjonsloven til bo, som omhandlet i skatteloven § fjerde ledd, skal være 45 pst. Inntektsskatt til kommunene og fylkeskommunene Den fylkeskommunale inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsbo skal være maksimum 2,60 pst. Den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsbo skal være kvænangen enslig 11,35 pst.

Maksimumssatsene skal gjelde med mindre fylkestinget eller kommunestyret vedtar lavere satser.

kvænangen enslig single kvinner i stavanger

Kapittel 4 — Kvænangen enslig etter lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. Ordinære skatter Skattyter som har formue knyttet til eller inntekt vunnet ved petroleumsutvinning og rørledningstransport, jf. Det samme gjelder når skatteplikten utelukkende følger av nevnte lov.

Av formue som tilhører andre skattytere enn selskaper, svares skatt med 0,7 pst.

Besøkshjem / Å være besøkshjem

Av inntekt svares skatt med 27 pst. Skatten blir å utligne i samsvar med bestemmelsene i lov om kvænangen enslig av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

Særskatt Av inntekt vunnet ved petroleumsutvinning, behandling og rørledningstransport som nevnt i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. Terminskatt Terminskatt for inntektsåret skrives ut og betales i samsvar med lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. Ved utskrivingen av terminskatt benyttes satsene ovenfor.

Utbytte kvænangen enslig til utenlandsk eierselskap Det svares ikke skatt av aksjeutbytte som utdeles fra i riket hjemmehørende aksjeselskap og allmennaksjeselskap som er skattepliktig etter lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. Dersom det i riket hjemmehørende selskap også har inntekt som ikke er skattepliktig etter lov kvænangen enslig skattlegging av undersjøiske single menn i selvik mv. Aksjeutbytte fordeles mellom særskattepliktig inntekt og annen inntekt på grunnlag av alminnelig inntekt fratrukket skatter for henholdsvis særskattepliktig inntekt og annen inntekt.

Kapittel 5 — Tonnasjeskatt § Tonnasjeskatt Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og tilsvarende selskap hjemmehørende i annen EØS-stat som nevnt i singel treff rogaland §skal svare tonnasjeskatt, jf.

Satsene i første ledd kan reduseres etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet, kvænangen enslig.

kvænangen enslig singel i bryne

Kapittel 6 — Særlige bestemmelser om skattegrunnlag, beløpsgrenser og satser mv.

Du kan være interessert