Pris på singel i masfjorden, Våre tenester

Få anbud på Pukk i Vestland

I Karl Sjurseth: Lindås herad. Kommunalsogafinn me lite om meieridrift, men det er nemnt at bøndene syntest dei hadde lite inntekt dyra, og den inntekta dei hadde, kom frå kjøtet. Mjølka gav lite og ingen inntekter. Her tek me med dei viktigaste punkta i det som denne pris på singel i masfjorden fortel. Mons J. Opptaket vart gjort av Mons J.

Hodne, som også vart første styreformann. Dette var eit såkalla smørmeieri, der medlemmane fekk skumamjølka fritt attende. Me veit ikkje korleis smøret vart omsett, men smørprisen var låg, og tilsvara i førstninga ein literpris for mjølka på fem øre.

Seinare steig den til sju øre. Dette var likevel så lite at mange medlemer gjekk ut av laget, og meieriet vart nedlagt i Indremisjonen overtok meieribygget, og det vert nytta som bedehus den dag i dag. I serien Farne Tider, bind II, s.

Seinare vart ho gift med Nils Hodneland og budde på Hodnekvam til ho døydde i Myking bedehus. Her var smørmeieri frå til I vart meierisaka teken opp att. Også denne gongen var det Mons J. Hodne, saman med Andreas Hodnekvam, som gjorde opptaket.

Hodne vart også her første styreformann, og han fekk leverandør nr. Meieriet vart bygd på Mykinghedlo, og opna Leverandør nr. Dette meieriet leverte konsummjølk til Bergen, og meieriet vart innmeld i Hordaland meieri.

vedavågen speed dating norway

Soga til det nye Myking meieri er også skildra i eit skriv frå Me kjenner ikkje forfattaren, men det er ikkje usannsynleg at det er Magnus Hodnekvam som står bak. I dette skrivet er gjeve ei detaljert skildring av bakgrunnen for at meieriet vart skipa, og det vist statistikk over innvegen mjølkemengde, prisar og totale utbetalingar. Opplysningar frå denne rapporten er også brukte her i denne artikkelen.

Tre gonger for veka sende meieriet konsummjølk til Bergen. Kjøleverk vart innsett i Før den tid måtte mjølka kjølast med is. Å saga is, kjøra han fram og lagra han i ishuset var dugnadsarbeid pris på singel i masfjorden vinteren.

Isen vart henta frå tjørn og vatn i området og lagra i sagmugg slik at han varde heile sommaren. Myking meieri slik det ser ut i dag.

røyrvik datingsider

Den største delen lengst frå kaien var ishuset som var lite i bruk etter at det kom elektrisk kjølesystem i Dei som hadde lang veg, organiserte seg i kjørelag slik at dei slapp å gå på meieriet kvar dag. Det var ikkje vanleg med kjøleanlegg på gardane slik at mjølka måtte leverast to gonger for dagen. Men ikkje alle hadde hest, og då måtte ein gå eller ro til meieriet med mjølkespannet på ryggen både morgon og kveld.

speed dating norway drøbak

Sjølvsagt tok dette tid, og det var nok for bø enslig meste store born og ungdomar som hadde slike oppdrag. Ryggspann var vanleg. På Meierimuseet på Ås i Akershus finn me mjølkespann i alle variasjonar og storleikar. Men ingen ryggspann. Eg spurde styraren om dette då me var der ein gong. Pris på singel i masfjorden svara at slike spann hadde dei ikkje, og dersom me kjende nokon som hadde eit slikt spann å gje bort, ville dei ta imot med takk.

Nævdal, truleg laga av Betzy Rød. Meierska var sentral i arbeidet med mottak og vidaresending av mjølka. Første meierska var Brita K. Hodne som fekk 75 kr. Meierska budde på meieriloftet, og ho måtte vera på plass både morgon og kveld for å ta i mot leverandørane. Mjølka vart vegen og sila over i single speed vigrestad l spann.

Mor til to av oss, Inga Bjørnevoll Nævdal, var meierske i rundt Ho fortalde at det tyngste pris på singel i masfjorden var å frakta 50 l spann til og frå kjølekummane. Rutebåten kom ofte om natta, og då måtte dei fulle spanna setjast fram på kaien kvelden før. I minneboka hennar fann me dette verset: Å kjøra mjølk som er kjøld i is Og kjøra surmjølk ifrå Bryggja Hev alltid vore meierskevis og vore meierskehyggja.

Reduktaseprøvane målte bakterieinnhaldet. I verste fall måtte mjølka frå einskilde leverandørar sendast separat til byen. Klassemjølk gav også redusert pris.

Prøvetaking var streng då som no. Prøvetakinga var alltid tilfeldig; ingen visste når prøvene skulle takast.

Single menn i stad

Feittinnhaldet var viktig. Feittinnhaldet påverka prisen, og høgt feittinnhald gav best pris. Medelprisen varierte frå pris på singel i masfjorden øre pr.

Lagu Aceh Terbaru 2021 Dek Aroel - Preman Gampong 2 - HD Video Quality 720

I krigsåra var prisen høgare; 33,3 øre i Feittinnhaldet utgjorde opp til 4 øre på literprisen. To innvegingsbøker også kalla mjølkebøker er teke vare på av Sigfrid og Oddmund Nævdal. Desse bøkene viser all levering frå perioden januar til januarbåde morgon og kveld, for alle leverandørane i denne perioden. Utdrag av innvegingsbøker Det er gjennomgåande små mjølkemengder som vart leverte.

Singelklubben Botngård / Pris på singel i rendalen, Single jenter i masfjorden

Variasjonen var stor både mellom leverandørar og datingsider i giske årstid. Serleg er det tydeleg at det er lite mjølk på ettersommaren, truleg fordi kyrne gjekk på utmarksbeite, og det var ofte lite mat i marka den tida. Det var ikkje så ofte det vart levert over 10 liter i eitt mål om sommaren. Om hausten og vinteren noko meir, men berre i eit par tilfelle over 20 liter kg frå ein leverandør på ein gong.

Masfjorden Singel : Balsfjord single

Største leverandørane ser ut til å vera nokre av brukarane på Myking-garden og Hodne. Anton Kleiven er på eller nær toppen dei fleste månadane. Men han leverte ikkje om sommaren, truleg fordi han hadde kyrne på fjellbeite Norddalen. Innveginga viser til dømes at i vart kyrne sende til fjells 1.

Den lågaste innveginga me har funne, er ein liter kg frå eit par leverandør på Jordal og Myking. Det vart nok gått eller køyrd lange vegar med mindre enn pris på singel i masfjorden liter mjølk både frå Vedfjell, Tveiten, Hodne, Myking og Jordal. Frå ein av leverandørane som hadde lengst veg Hodnelid viser protokollen at det er levert under to liter både morgon og kveld i ein periode. Dette var på talet. Mjølkemengdene auka på slutten av åra, men gjekk nedover att under krigen, truleg fordi produsentane brukte meir mjølk i eige hushald i denne tida.

Singel treff hareid

Seinare vart kulturbeite og bruk av kraftfôr etter kvart meir vanleg, og dermed auka mjølkemengdene. Mjølkerute med bil kom iog då var det slutt på å bæra mjølkespann eller kjøra med hest.

I vart Seim ysteri starta, og meieriet på Myking vart nedlagt i og med at all mjølka vart kjørt direkte til Seim. Siste meierska på Myking var Emma Gjeldsvik. Ho vart tilsett iog stod i arbeidet så lenge meieriet eksisterte. Alt den gongen var talet på leverandørar minka sterkt, og i dag er det berre ein leverandør Lars Hodnekvam att i Myking meieri sitt gamle område. Årleg produserer han om lag like mykje mjølk som alle leverandørane til saman produserte i åra. Dette innlegget har også stått i Mimra, sogeskrift for Lindås, i

Du kan være interessert